Become our Affiliate - Work from Home

Affilieer met ons - Werk van die Huis af

 Register now - Registreer nou -  https://www.malherbe-uitgewers.co.za/affiliation/affiliate-area 

What is the meaning of 'Affiliation'? Good question. Affiliation means: alliance, association, collaboration, confederation, connection, cooperation, hookup, liaison, linkup, partnership, relation, relationship, tie-up, union. For our purposes the best meaning is PARTNERSHIP.

Wat is die betekenis van 'Affiliasie'? Goeie vraag.
Affiliasie beteken: alliansie, assosiasie, samewerking, konfederasie, verbinding, samewerking, aansluiting, skakeling, vennootskap, verhouding, verhouding, binding, unie. Vir ons doeleindes is die beste betekenis VENNOOTSKAP.

 

How does our Affiliation Program work?    Hoe werk ons ​​affiliasieprogram?
1. You register as an affiliate;
2. You show an ad or a link for Malherbe Uitgewers on your Facebook Page, Website, Blog, Tiktok, Twitter or any other social network;
3. A customer clicks the UNIQUE link supllied to you by us;
4. The customer makes a purchase in our online store.
5. Our online store records the transaction.
6. The purchase is confirmed by our Store;
7. You get paid a commission of 5% of the selling price of the book/s.
  1. Jy registreer as 'n geaffilieerde (affiliate);
2. Jy wys 'n advertensie of 'n skakel vir Malherbe Uitgewers op jou Facebook-blad, Webwerf, Blog, Tiktok, Twitter of enige ander sosiale netwerk.
3. 'n Kliënt klik op die UNIEKE skakel (link) wat vir jou gestuur is;
4. Die kliënt doen 'n aankoop in ons aanlynboekwinkel;
5. Ons aanlynboekwinkel teken die transaksie aan;
6. Die aankoop word deur ons winkel bevestig;
7. Jy kry 'n kommissie van 5% van die verkoopprys van die boek/e verkoop.
     

The signup is quick, and most importantly, FREE. All we require is your name and email address and where you want your commission earned payed. You then get a personalized link that you can use to promote our site on any social media platform you choose. You can even add it as part of your signature in emails. Anybody that clicks on the link you supply and buys a book from us generates 5% commission on the sale for you.

You will have your own affiliate page on our site where you can check on clicks from your links and how much you have earned. Completely open and transparent.

The more often you post your link the more chance you stand of making money!

 

Die aanmelding (signup) is vinnig, en bowenal, GRATIS. Al wat ons benodig is jou naam en e-posadres en waar jy jou kommissie verdien, in wil betaal. Jy kry dan 'n persoonlike skakel wat jy kan gebruik om ons webwerf te bevorder op enige sosiale media platform wat jy kies. Jy kan dit selfs as deel van jou handtekening in e-posse byvoeg. Enigiemand wat op die skakel wat jy verskaf klik en 'n boek by ons koop, genereer 5% kommissie op die verkoping vir jou.

Jy sal jou eie geaffilieerde bladsy op ons werf hê waar jy kan kyk na klik op jou skakels en hoeveel jy verdien het. Heeltemal oop en deursigtig.

Hoe meer gereeld jy jou skakel plaas, hoe groter is die kans dat jy geld kan maak!