We provide the following services to Authors:

Acquisition of ISBN

Layout and proofreading for a nominal fee

Provision to the author of two copies of his work plus 1 for the National Library

Marketing on social media

Marketing to selected bookshops countrywide on a monthly basis

Publishing on Amazon to generate international sales

Selling the work in our online store in paperback and ebook formats

We pay royalties of 30% of the net profit on book sales on a bi-annual basis (June and December)

Discounts for the author are available and are addressed in the contract.

All of the above takes place after acceptance and signing of a contract with the author.

Self-publishers

We do not do Self Publishing but can now refer Self Publishers to our affiliate MyNovel who supply advice and a range of services, at an excellent rate, to the Self Publisher. (www.mynovel.co.za)

***

Understanding the ISBN allocation for a Book.

There are two ways in which an ISBN is assigned.

  1. For Self-Publishers - In this case, the author approaches the National Library and requests an ISBN.
  2. The author publishes through a publisher. In this case, the publisher issues an ISBN from a block issued by the National Library and provides the library with a copy of the book as soon as it is printed.

In the case of option 1, the records show the author of the work AND the publisher.

In the case of option 2, the records show the author of the work and the publisher's company as the publisher.

Most bookstores prefer the option 2 books  because it clearly shows that it is not self published.

How does this affect copyright?

In both cases, the copyright remains the copyright of the author. However, if option 2 is used, there is usually a contract with a fixed period of up to 10 years. The author may not publish the book by another publisher until the contract period is over. At the end of the contract period, if the author selects or publishes another publisher, the cover and the ISBN of the book must be changed, as it is registered with the publisher at the National Library. In other words, the book must be re-released.

The processing of the ISBN by the National Library until it appears on online records can take up to 6 months.

    

Ons verskaf die volgende dienste aan Skrywers:

Verkryging van ISBN

Basise uitleg en proeflees vir 'n nominale bedrag

Verskaffing aan die skrywer van twee eksemplare van sy werk plus 1 vir die Nasionale Biblioteek

Bemarking op sosiale media

Verkoop van die werk in ons aanlyn winkel teen tantieme vir die skrywer

Afslag vir die skrywer vir aankoop van sy werk

Ons betaal tantième van 30% van netto wins op ’n twee jaarlikse basis (Einde Junie en Desember). Die formula waarvolgens ons werk om tantième te bepaal is: Die verkoopsprys minus drukkostes minus korting maal 30%

Afslag vir die skrywer is beskikbaar en word in die kontrak aangespreek.

Al die bogenoemde vind plaas na aanvaarding en ondertekening van 'n kontrak met die skrywer.

Selfpubliseerders

Ons doen nie Selfpubliseering nie, maar kan nou Selfpubliseerders verwys na ons geaffilieerde, MyNovel , wat advies en 'n reeks dienste teen billike pryse aan die Selfpubliseerder verskaf. (www.mynovel.co.za)

***

Hoe die toekenning van 'n ISBN vir 'n boek werk.

Daar is twee maniere waarop 'n ISBN toegeken word.

  1. Vir Self Publiseerders - In hierdie geval nader die skrywer die Nasionale Biblioteek en versoek 'n ISBN.
  2. Die outeur publiseer deur 'n uitgewer. In hierdie geval gee die uitgewer 'n ISBN uit 'n blok wat deur die Nasionale Biblioteek uitgereik is en voorsien die biblioteek 'n afskrif van die boek sodra dit gedruk is.

In die geval van opsie 1 wys die rekords die outeur van die werk EN die uitgewer.

In die geval van opsie 2 toon die rekords die skrywer van die werk aan EN die uitgewer se maatskapy as die uitgewer.

Die meeste boekwinkels verkies die opsie 2 boeke omdat dit duidelik toon dat dit nie self gepubliseer is nie.

Hoe beïnvloed dit kopiereg?

In beide gevalle bly die kopiereg die van die outeur. As opsie 2 egter gebruik word, is daar gewoonlik 'n kontrak met 'n vasgestelde tydperk van tot 10 jaar. Die outeur mag nie die boek deur 'n ander uitgewer publiseer totdat die kontrakperiode verby is nie. Aan die einde van die kontrakperiode as die skrywer 'n ander uitgewer kies of self publiseer, moet die omslag en die ISBN van die boek verander word, aangesien dit teen die uitgewer by die Nasionale Biblioteek geregistreer is. Met ander woorde, die boek moet her-uitgereik word (re-release).

Die verwerking van die ISBN deur die Nasionale Biblioteek totdat dit op aanlynrekords voorkom, kan tot 6 maande duur.

The status of an ISBN can be checked in many places. One of them is at Worldcat

 

  Die status van 'n ISBN kan op baie plekke nagegaan word. Een van hulle is by Worldcat