We provide the following services to Authors:

Publication on behalf of the author. This involves:

 1. Acquisition of ISBN
 2. Basic layout and proofreading for a nominal amount
 3. Provision to the author of two copies of his work plus 1 for the National Library
 4. Marketing on social media
 5. Selling the work in our online store for royalties for the author
 6. Discounts for the author for the purchase of his work
 7. We pay 30% of the net profit on a bi-annual basis (June and December). The formula according to which we work to determine royalties is: The selling price minus printing costs minus discount times 30%

All of the above takes place through our Writers Club through a contract signed by us and the author and only if the work has been accepted by our selection process. We do not make much use of retail stores as a result of the large discounts required by them, usually 30 to 40% plus 15% for VAT, which greatly harms the writer's royalties. Many of the traders are also unwilling to pay courier costs on consignments

Assistance to self-publishers. This involves:

 1. Layout and proofreading on request of a quotation.
 2. Printing of manuscripts for the self-publisher at excellent rates. If option (a) is not used by the author then we request that the manuscript be supplied in PDF format. (The cost will be the printing costs as indicated and accepted in the quote plus courier costs)
 3. Sell the self-publication in our online store at a small handling fee that is summarized through a contract between us and the author.
 4. Self publishers must apply for their own ISBN at the National Library – this is a free service provided by the library.

NB Only publications that meet our standards will be accepted for sale on behalf of the author.

 


Understanding the ISBN allocation for a Book.

There are two ways in which an ISBN is assigned.

 1. For Self-Publishers - In this case, the author approaches the National Library and requests an ISBN.
 2. The author publishes through a publisher. In this case, the publisher issues an ISBN from a block issued by the National Library and provides the library with a copy of the book as soon as it is printed.

In the case of option 1, the records show the author of the work AND the publisher.

In the case of option 2, the records show the author of the work and the publisher's company as the publisher.

Most bookstores prefer the option 2 books  because it clearly shows that it is not self published.

How does this affect copyright?

In both cases, the copyright remains the copyright of the author. However, if option 2 is used, there is usually a contract with a fixed period of up to 10 years. The author may not publish the book by another publisher until the contract period is over. At the end of the contract period, if the author selects or publishes another publisher, the cover and the ISBN of the book must be changed, as it is registered with the publisher at the National Library. In other words, the book must be re-released.

The processing of the ISBN by the National Library until it appears on online records can take up to 6 months.

    

Ons verskaf die volgende dienste aan Skrywers:

Uitgee van publikasie namens die skrywer. Dit behels:

 1. Verkryging van ISBN
 2. Basise uitleg en proeflees vir 'n nominale bedrag
 3. Verskaffing aan die skrywer van twee eksemplare van sy werk plus 1 vir die Nasionale Biblioteek
 4. Bemarking op sosiale media
 5. Verkoop van die werk in ons aanlyn winkel teen tantieme vir die skrywer
 6. Afslag vir die skrywer vir aankoop van sy werk
 7. Ons betaal tantième van 30% van netto wins op ’n twee jaarlikse basis (Einde Junie en Desember). Die formula waarvolgens ons werk om tantième te bepaal is: Die verkoopsprys minus drukkostes minus korting maal 30%

Al die bogenoemde vind plaas deur ons Skrywersklub deur midde van 'n kontrak geteken deur ons en die skrywer en slegs as die werk deur ons keuringsproses aanvaar is. Ons maak nie baie gebruik van handelswinkels nie a.g.v. van die groot korting wat aan hulle gegee moet word, gewoonlik 30 tot 40% plus 15% vir BTW, wat die skrywer se tantième baie benadeel. Baie van die handelaars is ook nie bereid om koerierkosts te betaal op consignments nie.

 

Hulpverlening aan selfpubliseerders. Dit behels:

 

 1. Uitleg en proeflees op aansoek van 'n kwotasie.
 2. Druk van manuskripte vir die selfpubliseerder teen billike pryse kwotasie. As opsie (a) nie deur die skrywer gebruik word nie dan versoek ons dat die manuskrip in PDF formaat aan ons gegee word en ons word gevrywaar van enige moontlike foute in die manuskrip. (Die koste sal wees die drukkoste soos aangedui en aanvaar in die kwotasie plus koerierkostes)
 3. Verkoop van die self publikasie in ons aanlyn winkel teen 'n klein hanteringsfooi wat saamgevat word dmv 'n kontrak tussen ons en die skrywer.
 4. Self publiseerders moet self aansoek doen om ’n ISBN by die Nasionale Biblioteek – dit is ’n gratis diens verskaf deur die Biblioteek.

LW Slegs publikasies wat aan ons vereistes voldoen sal aanvaar word vir verkoop namens die skrywer.

Hoe die toekenning van 'n ISBN vir 'n boek werk.

Daar is twee maniere waarop 'n ISBN toegeken word.

 1. Vir Self Publiseerders - In hierdie geval nader die skrywer die Nasionale Biblioteek en versoek 'n ISBN.
 2. Die outeur publiseer deur 'n uitgewer. In hierdie geval gee die uitgewer 'n ISBN uit 'n blok wat deur die Nasionale Biblioteek uitgereik is en voorsien die biblioteek 'n afskrif van die boek sodra dit gedruk is.

In die geval van opsie 1 wys die rekords die outeur van die werk EN die uitgewer.

In die geval van opsie 2 toon die rekords die skrywer van die werk aan EN die uitgewer se maatskapy as die uitgewer.

Die meeste boekwinkels verkies die opsie 2 boeke omdat dit duidelik toon dat dit nie self gepubliseer is nie.

Hoe beïnvloed dit kopiereg?

In beide gevalle bly die kopiereg die van die outeur. As opsie 2 egter gebruik word, is daar gewoonlik 'n kontrak met 'n vasgestelde tydperk van tot 10 jaar. Die outeur mag nie die boek deur 'n ander uitgewer publiseer totdat die kontrakperiode verby is nie. Aan die einde van die kontrakperiode as die skrywer 'n ander uitgewer kies of self publiseer, moet die omslag en die ISBN van die boek verander word, aangesien dit teen die uitgewer by die Nasionale Biblioteek geregistreer is. Met ander woorde, die boek moet her-uitgereik word (re-release).

Die verwerking van die ISBN deur die Nasionale Biblioteek totdat dit op aanlynrekords voorkom, kan tot 6 maande duur.

The status of an ISBN can be checked in many places. One of them is at Worldcat

 

  Die status van 'n ISBN kan op baie plekke nagegaan word. Een van hulle is by Worldcat